Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
Hotărârea Nr. 43 privind stabilirea impozitelor, taxelor și a taxelor speciale pentru anul 2020


Art.1 – Impozitele si taxele locale stabilite potrivit legii, pentru anul fiscal 2020   sunt indexate cu indicele de inflație  cu 4,60%, față  de  cele pentru anul 2019,  fiind actualizate  potrivit prevederilor  din prezenta hotărâre.

Art.2 –(1) Impozitul pe clădirile rezidențiale  proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii determinată prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalaţii de apă, canalizare,

electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1.046

628

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

314

209

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi nclusiv din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

209

183

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

131

78

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

(2)Suprafata construita desfasurata  a unei cladiri  se determina prin  insumarea suprafetelor  sectiunilor  tuturor  nivelurilor cladirii, inclusiv  ale balcoanelor, logiilor sa ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele  scarilor si teraselor neacoperite.

 (3)Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultirea  sumei determinate conf.alin 2 cu coeficientul de corectie corespunzator zonei si a rangului localitatii, conform tabelului:

zona în cadrul localității

nivelurile impozitului /taxe pe ranguri de localități    -lei/ha

         0

         I

         II

      III

        IV

      V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

(4)Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a)cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b)cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c)cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

(5)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii care poate fi:

a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

. Nu intră sub incidența impozitului majorat pe clădire persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

 Art.3 – Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane juridice, se calculează astfel:

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

-Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%,  asupra valorii impozabile a clădirii.

-Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

-În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

-Pentru stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul şi poate fi:

a)ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

b)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e)în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f)în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

-Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

-În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului pe clădiri este 5%.

 Art.4- Pentru determinarea impozitului pe clădiri,și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2020, se aplică modul de calcul potrivit  art.2.

 Art.5 – (1)Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol de altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi

- lei/ha -

0

I

II

III

IV

V

A

 

 

 

 

744

595

B

 

 

 

 

595

447

C

 

 

 

 

447

415

D

 

 

 

 

291

208

   Art.6 – Impozitul pe teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare ,conform tabelului

Nr. crt

Zona categoria de folosinta

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2020   zona – lei /ha -

A

B

C

D

1.

Teren arabil

28

21

19

16

2.

pasune

21

19

15

14

3.

Faneata

21

19

15

14

4.

Vie

46

35

28

20

5.

Livada

53

46

35

29

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

28

21

19

16

7.

Teren cu ape

15

13

8

x

8

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

9

Neproductiv

x

x

x

x

Suma stabilită conform alin. (1) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel.

Rangul localităţii

Coeficientul de corecţie

0

9,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

 

   Art.7–(1) Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin.precedent

Nr. crt

Zona categoria de folosinta

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2020   zona – lei /ha -

 

1.

Teren cu constructii

23

2.

Teren arabil

44

3.

pasune

21

4.

Faneata

21

5.

Vie pe rod

50

5.1

 Vie pana la intrarea pe rod

x

6.

Livada pe rod

50

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

x

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la 7.1

8

7.1

Padure cu varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie

x

8.

Teren cu ape,altul decat cel cu amenajari piscicole

1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

28

9

Drumuri si cai ferate

x

10

Neproductiv

x

           (2) Valoarea impozitului pe teren amplasat în extravilan determinat conf.alin 1 se ajusteaza cu coeficientul de corectie corespunzator zonei  D si a rangului localitatii,conform tabelului de mai jos

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

 

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 

  Art. 8–Pentru clădirile si terenurile proprietatea publică sau privată a unităților adminsitiv – teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință după caz, se stabileste taxa pe clădiri si taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință după caz,în condiții similare impozitului pe clădiri si impozitului pe teren.

  Art. 9– Impozitul pe mijloace de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor::

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200cm3sau fracțiune

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

2.

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

19

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

75

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

152

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

303

6.

Autobuze, autocare, microbuze

25

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

31

8.

Tractoare înmatriculate

20

II. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrică:

lei/200 cm3

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

8

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

MIJLOCUL DE TRANSPORT

IMPOZIT LEI/AN

BĂRCI CU MOTOR

250

 

 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul

(lei/an)

 

Axe motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I.

două axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

139

 

 

2.

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

139

367

 

 

3.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

384

541

 

 

4.

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

541

1223

 

 

5.

Masa de cel puţin 18 tone

541

1223

 

II.

3 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

139

242

 

 

2.

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

242

496

 

 

3.

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

496

643

 

 

4.

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

643

991

 

 

5.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

991

1540

 

 

6.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

991

1540

 

 

7.

Masa de cel puţin 26 tone

991

1540

 

III.

4 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

643

652

 

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

652

1018

 

 

3.

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1018

1616

 

 

4.

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1616

2396

 

 

5.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1616

2396

 

 

6.

Masa de cel puţin 32 tone

1616

2396

 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul

(lei/an)

 

Axe motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I.

2+1 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

 

2.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

 

3.

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

63

 

 

4.

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

63

137

 

 

5.

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

200

335

 

 

6.

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

335

433

 

 

7.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

433

781

 

 

8.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

781

1370

 

 

9.

Masa de cel puţin 28 tone

781

1370

 

II.

2+2 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

134

313

 

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

313

514

 

 

3.

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

514

754

 

 

4.

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

754

912

 

 

5.

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

912

1495

 

 

6.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1495

2075

 

 

7.

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2075

3026

 

 

8.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2075

3026

 

 

9.

Masa de cel puţin 38 tone

2075

3026

 

III.

2+3 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1652

2299

 

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2208

3123

 

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone

2208

3123

 

IV.

3+2 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1459

2026

 

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2026

2802

 

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2802

4145

 

 

4.

Masa de cel puţin 44 tone

2802

4145

 

V.

3+3 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

799

1004

 

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1004

1500

 

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1500

2388

 

 

4.

Masa de cel puţin 44 tone

1500

2388

 

Remorci, semiremorci sau rulote

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit

- lei -

 

a) Până la o tonă, inclusiv

9

 

b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone

35

 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

54

 

d) Peste 5 tone

68

 

                   

 

  Art. 10.Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren si auto, datorate pentru întregul an de către contribuabili  până la data de 31 martie, se acordă o bonificație de 10 %.             

  Art. 11–Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2019, mai mici de 20 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

  Art. 12– Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor în domeniul construcțiilor, se stabilesc după cum urmează :

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

 

a) până la 150 m2, inclusiv

6

b) între 151 şi 250 m, inclusiv

7

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

9

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

13

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv

15

f) peste 1000 m2

15

++0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

-taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism  și a autorizației de construire  este 30% din valoarea primei taxe

-taxa pentru autorizația de construire este de 1 % din valoarea  construcțiilor

-taxa de eliberarare a autorizației de construire de locuință sau anexă la locuință 0,5% din valoarea autorizată a lucrarilor de construire.

-taxă pentru eliberarea autorizației de desființare parțială sau totală a construcției 0,1% din valoarea impozabilă a construcției

-Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări se stabileste la  suma de 10,00 lei/mp.

-Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 8,00 lei   pentru fiecare metru pătrat de suprafata ocupata de construcție.

- Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri si bransamente la rețele publice de apă, este de 15 lei pentru fiecare .

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de consiliul local  în sumă de la 10 lei.

 

  Art. 13-Taxa pentru eliberarea  autorizațiilor sanitare de funcționare  pentru desfăsurarea unei activități economice, se stabileste la un cuantum de  20 lei

- Taxă comerț stradal =  6,00 lei

- Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale se stabileste la 23 lei/m2;

-Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate se stabileste, astfel:

  1. a) in cazul unui afisaj în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32 lei/m2 sau fracțiune de m2;
  2. b) in cazul oricărui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclamă si publicitate, suma este de 23 lei/m2 sau fracțiune de m2.

 Art.14-  Alte taxe locale

-taxă pentru eliberarea atestatului de producător se stabilește  16 lei/ imprimat

-Taxă anuală pentru vehiculele lente ( care nu trebuie înmatriculate) se stabileste la 50 lei/vehicul.

-Taxa pentru eliberarea de copii ale diverselor documente sau multiplicare acte necesare populației în raporturile acesteia cu unitatea realizate în cadrul Primăriei Ciucurova se stabileste astfel:

- pe  suport de hârtie format A 4 -0,30 leu/pagina;

- pe  suport de hârtie format A 3 -1,00 lei /pagina;

În cazul în care solicitantul doreste confirmarea autenticității copiilor cu actele originale de către secretarul comunei Ciucurova, taxa pentru eliberarea copiilor este de 2 lei pentru fiecare pagină .

Pentru emiterea de copii de informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, se percep următoarele taxe:

- pe support  de hârtie format A 4 -0,30 leu /pagina;

- pe support  de hârtie format A 3 -1,00 lei /pagina;

Plata acestor taxe se face anticipat la casieria Primăriei Ciucurova,iar sumele obținute din aceste taxe vor fi utilizate pentru achiziționarea de materiale  destinate  activității de multiplicare si întreținerea aparaturii.

  Art.15. Nivelul  amenzilor  ce vor fi applicate   ca urmare a incălcărilor prevederilor art.493 din Codul Fiscal  sunt :

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 alin. (2)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei

Art. 493 alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art. 493 alin. (5)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, :

  Art.16. SCUTIRI:

 -(1)Sunt scutite la plata impozitului pe clădiri ,teren intravilan și teren extravilan(până la 5,00 ha) veteranii și văduvele de război precum și văduvele de veteran de război, pe baza documentelor care atesta această calitate .

 -(2) Sunt scutite la plata impozitului pe clădiri și teren intravilan persoanele cu handicap grav și accentuat(și în cazul  soțului titularului înscris în actul de dobândire a bunului cu condiția ca bunul să fie dobândit în perioada căsătoriei) ,cf. Legii nr. 448/2006,persoanele nevăzătoare,revoluționarii cf. Legii nr.42/1990, persoanele beneficiare a Legii nr. 309/2002, și a Legii nr. 189/2000.

 -(3)Sunt scutite la plata taxei pentru  mijloacele  auto indiferent de capacitatea cilindrică,persoanele cu handicap  care dețin  mijloace de transport  auto adaptate  și modificate pentru putea fi  utilizate  de aceste persoane

-(4)Sunt scutite la plata taxei pentru mijloacele  de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

  -(5)Taxa pentru  mijloacele  de transport  hibride  taxa  anuală se reduce  cu 50%.

 Art.17. Pentru  impozitele și taxele  stabilite  pe intregul an  și sunt  sub 50 lei,se plătește într-o singură tranmșă până la primul termen de plată.

 Art.18 – Pentru funcționarea  unor servicii către populație,pentru anul 2020, se stabilesc  taxe special locale ,după cum urmează:

Nr. crt

Specificarea  serviciului

Nivelul  taxei

-lei-

1

Taxă  apă

-2,00 lei /mc

-10lei/pers.fizică/lună(fără apometru)

-50 lei/pers.juridică/lună(fără apometru)

2.

Taxă   cămin  cultural

-600 lei /nuntă;

-300 lei/botez;

-80 lei/oră închiriere

3.

Inchiriere tractor, buldoescavator

-150 lei/oră/persoană juridică de funcționare inclusiv parcurgerea distanței până la locul  acțiunii utilajului

-100 lei/oră/persoană fizică de funcționare inclusiv parcurgerea distanței până la locul  acțiunii utilajului

4.

Taxa habitat  

-6 lei/ persoană max.3 din aceeași gosp./luna